خبری82 ویدیوها

۷۷۷۷ (۱)
9
۳۲۰۱۰۰۰ (۲)
0
۳۳۲۰
0
۰۰۹۹ (۲)
0
اشک ریختن جم ییلماز در مراسم ازکان اوغور
1
۱۳۰۲۵۶
1
۰۹۹۹
0
۳۲۰ (۱)
2
آتش سوزی گسترده در مجمتع مسکونی ابراهیم تاتلیسس
0
۹۰۹۹۹
1